വ്യവസായ വാർത്ത

  • 2023ൽ കാലിഫോർണിയ തക്കാളിയിൽ വെള്ളം തീരില്ല
    പോസ്റ്റ് സമയം: 04-24-2023

    2023-ൽ കാലിഫോർണിയയിൽ നിരവധി മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കനത്ത മഴയും അനുഭവപ്പെട്ടു, അതിലെ ജലവിതരണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു.പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ കാലിഫോർണിയ ജലവിഭവ റിപ്പോർട്ടിൽ, കാലിഫോർണിയയിലെ ജലസംഭരണികളും ഭൂഗർഭജല സ്രോതസ്സുകളും നികത്തപ്പെട്ടതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.റിപ്പോര്ട്ട്...കൂടുതൽ വായിക്കുക»